«Паданні Слонімшчыны» — Вёска Азярніца

Вёска Азярніца – Легенды Беларусі.

Пра вёску Азярніца існуе некалькі легендаў. Адна з іх распавядае пра тое, што вёска некалі знаходзілася сярод невялікіх азёр. Таму і стала называцца Азярніца.

Згодна з іншай легендай, Азярніца называецца гэтак, таму што некалі ў гэтым краі ў азёрах было шмат русалак, якіх людзі клікалі азярніцамі. Вельмі часта русалкі-азярніцы выходзілі на бераг і гайдаліся на галінках бярозаў і вербаў. А тых, хто да іх трапляў, азярніцы маглі да смерці заказытаць. Асабліва русалкі любілі лавіць хлопцаў. Але колькі юнакоў заказыталі азярніцы — ніхто не ведае.

А яшчэ бытуе легенда, што назва Азярніца ўзнікла ад слова “зярно”. Людзі прыходзілі ў Азярніцу — азярніцца, па “зярно” — гэта значыць па багацце і натхненне.

Легенды і паданні Слонімшчыны.


Деревня Озерница – Легенды Беларуси.

Про деревню Озерница существует несколько легенд. Одна из них рассказывает про то, что деревня некогда находилась среди небольших озер. Потому и стала называться Озерница.

Согласно другой легенде, Озерница называется так, потому что когда-то в этих краях в озерах было много русалок, которых люди звали озерницами. Очень часто русалкі-озерницы выходили на берег и раскачивались на ветвях берез и верб. А тех, кто к ним попадал, озерницы могли до смерти защекотать. Особенно русалкі любили ловить парней. Но сколько юношей защекотали озерницы — никто не знает.

А еще бытует легенда, что название Озерница возникло от слова “зерно”. Люди приходили в Озерницу — озерниться, за зерном — это значить за богатством и вдохновением.

Легенды и предания Слонимщины.

Источник:  www.bestiary.us

Leave a Reply